Bu site HAYRETTİN GÜMÜŞEL'in "Beklenen Mehdi" isimli eseri kaynak alınarak hazırlanmıştır.

 

MEHDİ'NİN ZUHURU HAKKINDA
MEHDİ'NİN İSMİ VE SIFATLARI HAKKINDA
MEHDİ’NİN ZUHURUNUN ALAMETLERİ HAKKINDADIR
HALİFELİK HUSUSUNDA KENDİSİNE BİAT OLUNACAĞI, BİATIN NEREDE OLACAĞI VE MEHDİ'NİN ZUHUR EDECEĞİ HAKKINDADIR
MEHDİ'NİN ZUHURUNDAN ÖNCE VE SONRA MEYDANA GELECEK OLAN FİTNELER HAKKINDADIR
MEHDİ'NİN VEFATI VE MÜDDETİ HAKKINDADIR

Hz. Peygamberimiz Müslümanlara ahir zamanda, zulüm içindeki dünyayı, sevgi ve barış ortamına kavuşturacak olan Hz. Mehdi'nin zuhurunu müjdelemiştir. Nitekim, Peygamber Efendimiz bu müjdeyi Müslümanlara verirken şöyle buyurmuştur:

"...Dünyanın ömüründen sadece bir gün kalsa bile, Allah benim Ehl-i Beytim'den bir adam gönderecektir. O dünyayı (daha önce) zulümle olduğu gibi adaletle dolduracaktır." (Sünen Ebu Davud, Cilt 14 s. 402)

Bu haber iman edenlerin şevk ve heyecanını arttıran çok büyük bir müjdedir. Bu konuda İslam alimleri yüzyıllardır Mehdi'nin zuhuru heyecanı ile yaşamış kendi zamanındaki olayları Onun zuhurunun öncü alametleri saymış ve gelecek nesillere de bunları aktarmışlar, müjdelemişlerdir.

Kütüphanelerimiz birçok İslam aliminini kaleme aldığı, Hz. Mehdi ile ilgili yüzlerce yazma eserle doludur. Bu şekilde, o zamandan bugüne, bu büyük müjdenin şevk ve heyecanını İslam alimleri günümüze taşımışlar ve İslam ümmeti içinde bu konun canlı tutulmasına ve takibine vesile olmuşlardır. Her alim bir sonraki kuşağı Mehdi ile müjdelemiş. O'nun araşıtrılması ve tanınmasını tavsiye etmişlerdir.

İslam alimlerinin eserleri vasıtasıyla günümüze kadar ulaşan bu müjdenin alametleri o günden bu güne görülmeye devam etmektedir. Nitekim, bu alametler bize, Mehdi'nin faaliyetlerini günümüz yıllarında gerçekleştirdiğini göstermektedir. Bu da Müslümanları büyük bir şevke, heyecana sevk etmektedir.

Nitekim, yaşadığımız yıllarda yeryüzünde meydana gelen zulüm, kargaşa terör ve savaş ortamı, fitneler, kıtlıklar, depremler Mehdi'nin zuhurunun alametlerindendir. Bu bilgiye sahip olmak da Müslümanları, Mehdi'nin zuhurunun alameteri ve Mehdi'nin sıfatları hakkında daha detaylı bilgi edinmeye sevk etmektedir. Bu konuda öğrenilecek her yeni bilgi Müslümanların heyecanını arttırır.

Bu sebepten dolayı bizde Müslümanların şevk ve heyecanını arttırmayı bir görev ve sorumluluk bilerek, İslam alimlerinin eserleriyle, günümüze taşıdığı bu bilgilerden bazılarını bu çalışmada bir araya getirmeye çalıştık. Okuyucuya faydalı olur kanaatince İstanbul Süleymaniye Kütüphanesinde bulunan Ukayli'nin, "En-Necmu's-sakıb fi Beyanı Enne'l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale't-Temam ve'l kamal; Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdisi'nin "Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar"ın metin tercümelerini Ömer Dönmez'in; Ali b. Sultan Muhammed el-Kari el-Hanefi'nin "Risaletül Meşreb elverdi fi mezhebil Mehdi"nin metin tercümesini Ahmet Almaz'ın yaptığı kitaplardan faydalandık.

Elinizdeki bu çalışmada üç eserdeki farklı hadisleri bir araya getirdik, bu şekilde okuyucuyu üç ayrı kitaptaki aynı bilgileri tekrar tekrar okuma külfetinden kurtarıp, bu konudaki bilgileri özlü ve yalın bir anlatımla vermeyi amaçladık.

Bu çalışmayı hazırlamakta ki amacımız ise dünyaya adalet, barış, huzur, bolluk ve refah getirecek olan Hz. Mehdi hakkında Müslümanların daha fazla bilgi sahibi olmasıdır.

Şüphesiz ki, içinde yaşadığımız bu dönemde Hz. Mehdi'nin zuhurunun alametlerini takip etmek, Onu tanımak için çaba harcamak, Onun ordusundan olmak gerekmektedir.

Bize ulaşan hadislerden de anlaşıldığı gibi Mehdi zaten kendi icraatını yapmaktadır. Bize düşen O'nu araştırmak ve O'na tabi olmaktır.

Çalışmamızı şu bölümlerden meydana getirdik;

  • Mehdinin Zuhuru Hakkında
  • Mehdinin ismi ve Sıfatları hakkında
  • Mehdi'nin Zuhurunun Alametleri Hakkındadır
  • Halifelik Hususunda Kendisine Biat Olunacağı, Biatın Nerede Olacağı Ve Mehdi'nin Zuhur Edeceği Hakkındadır
  • Mehdi'nin Zuhurundan Önce Ve Sonra Meydana Gelecek Olan Fitneler Hakkındadır
  • Mehdi'nin vefatı ve müddeti hakkındadır

Ana Sayfa - Siteyi Tavsiye Etmek İçin - Site Hakkında
E-Posta: bilgi@beklenenmehdi.com